ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระอุโบสถวัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยพระพรหมมงคลวัชโรดม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำไปมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายวัดต่างๆ โดยจังหวัดลำปาง ได้รับการประสานว่าให้นำไปถวายวัดจองคำ อำเภองาว