โรงพยาบาลแม่สะเรียง ประกาศใช้มาตรการ Covid Free-Setting เริ่มปีใหม่ ผู้ป่วยต้องได้รับวัคซีนครบโดสทุกราย อนุโลม 1 เข็ม ถึง 31 มี.ค. 65 หลังห่วงแนวโน้มการแพร่ระบาด

นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศใช้มาตรการ Covid Free-Setting ในวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยมีเงื่อนไขว่า ในกรณีผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกราย ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ซึ่งในวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 อนุโลมให้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และ ยังไม่ต้องตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้าพื้นที่บริการ ยกเว้นมีข้อบ่งชี้
.
สำหรับจัดลำดับการรักษาในผู้ป่วยนอกที่รับบริการในคลินิกพิเศษต่างๆ ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์ คลินิกเบาหวาน คลินิกจิตเวช คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกโรคติดเชื้อเอชไอวี คลินิกวัณโรค คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น ดังนี้ ลำดับที่ 1 : ผู้รับบริการที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (2เข็มขึ้นไป) ลำดับที่ 2 : ผู้รับบริการที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ลำดับที่ 3 : ผู้รับบริการที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลรักษาตามอาการและโรคอย่างเหมาะสม ทุกราย


.
นอกจากนั้นยังได้มีประกาศ งดเยี่ยมผู้ป่วยในทุกกรณี หากมีความจำเป็นต้องเฝ้า ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และอนุญาตให้ญาติเฝ้าผู้ป่วยได้ 1 คน ต่อผู้ป่วย 1 ราย โดยผู้ป่วยสามารถตรวจคัดกรองด้วย ATK ฟรี ไม่คิดค่าบริการ ทุกรายจะได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนพักรักษาตัวในตึกผู้ป่วย
.
หากเป็นญาติเฝ้าผู้ป่วยต้องได้รับวัคชีนครบตามเกณฑ์ (2 เข็มขึ้นไป) กรณีญาติเฝ้าผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จะได้รับการสุ่มตรวจคัดกรองด้วย ATK และหากญาติเฝ้าผู้ป่วย ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ครบ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองด้วย ATK เอง 100 บาท หากประสงค์เปลี่ยนผู้เฝ้าทุกกรณี (ทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ/ไม่ครบ) จะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง ATK เอง ข้อยกเว้นในผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และภาวะฉุกเฉินต่ำ