แม่ฮ่องสอน€ชุมชนกาดเก่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2565

แม่ฮ่องสอน€ชุมชนกาดเก่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2565

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565 ) โดยนางเทพิน พงษ์วดี ประธานชุมชนกาดเก่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นางสาวทัศนีย์ ดวงเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกในชุมชน จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่.

โดยได้เริ่มกวนข้าวหย่ากู๊ ตั้งแต่เช้าตรู่ ช่วยกันกวน บรรจุหีบห่อ แล้วนำไปถวายวัดที่วัดพระธาตุดอยกองมู วัดม่วยต่อ หลังจากนั้นนำข้าวหย่ากู๊ แจกจ่ายประชาชนในชุมชนต่อไป.

นางเทพิน พงษ์วดี ประธานชุมชนกาดเก่าได้กล่าวว่า ประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยมีความเชื่อว่าหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ต้องมีการรำลึกถึงบุญคุณของข้าวหรือพระแม่โพสพที่คุ้มครองไร่นาหรือให้ชาวนามีข้าวไว้หล่อเลี้ยงชีวิต เมื่อได้ข้าวใหม่มาก็จะนำไปถวายวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ชาวไทใหญ่จึงจัดงานประเพณีถวายข้าวหย่ากู๊ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือชาวไทใหญ่เรียกว่าเหลินสามหรือเดือนสาม สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน.