พุทธศาสนิกชนชาวลำปางแห่ร่วมงานบุญฟังเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลำปาง จัดงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 18 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จัดงานบำเพ็ญบุญกุศล ตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติครั้งที่ 18 ร่วมกันนำพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่าทำกิจกรรมความดีถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้มีการจัดงานกิจกรรมขึ้น ณ ที่อาคารศาลาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบุญวาทย์วิหาร ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในจังหวัดลำปาง รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติและร่วมบริจาคจตุปัจจัยสมทบถวายบำรุงพระพุทธศาสนา.

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน เทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 18 ดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ทางจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อต้องการรวมพลังแห่งจิตศรัทธาของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ ให้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นมหากุศลน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ อีกทั้งการจัดงานกิจกรรมครั้งนี้ ยังเพื่อเป็นการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลำปางนครแห่งความสุข สุขทุกด้าน และลำปางสุจริต” ด้วยการอาศัยมิติทางศาสนามาเป็นสื่อกลาง ช่วยในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในทุกภาคส่วน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้มีความอ่อนโยน มีสติอยู่บนหลักของเหตุผล และตระหนักสำนึกในการที่จะยึดมั่นทำความดีปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำความสงบสุขมาสู่แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง และทำให้นครลำปางได้เป็นนครแห่งความสุขและสุจริตอย่างยั่งยืน.

โดยในการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ทางคณะศรัทธาได้รับความเมตตาจากพระนักเทศน์วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนถึง 16 รูป มาเป็นองค์เทศนาธรรม ร่วมแสดงพระธรรมเทศนานำเสนอเรื่องราวพระพุทธวจนะ “มหาชาติ” หรือ “พระเวสสันดรชาดก” ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา โดยการแสดงพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” ได้มีการเริ่มต้นสวดกัณฑ์ที่ 1 “ทศพร” ในเช้าวันนี้ (04 มีนาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นมา และจะได้มีการสวดต่อเนื่องไปจนจบครบกัณฑ์ที่ 13 “นครกัณฑ์” ในช่วงค่ำคืนของวันนี้(เวลาประมาณ 19.30 น.) โดยพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” ได้ตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต และเพื่อเป็นธรรมปฏิบัติตามคติความเชื่อที่ว่า “บุคคลใดที่ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา “เทศน์มหาชาติ” จนจบครบ 13 กัณฑ์ ภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ผู้นั้นจะมีวุฒิจำเริญด้วยสมบัตินานาประการในปัจจุบัน และจะได้เกิดร่วมศาสนากับพระศรีอริยเมตตรัย ในอนาคต”.