ลำปางเปิด “ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ” ANTI AGEING ACTIVITY ศูนย์ในการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกวัย เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Day Center) 

 

ณ.ศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเผยว่าในโอกาสเป็นประธานเปิดศูนย์ สร้างสุขผู้สูงอายุ” ANTI AGEING ACTIVITY พร้อมด้วยนาย ธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (เชียงใหม่)และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการนี้.

นางสาว พีรญา นพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าวัตถุประสงค์กล่าวเพื่อสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ และการพัฒนาสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงเป็นพลังของสังคม ที่มีคุณภาพ ใน 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติสุขภาพ 2) มิติเศรษฐกิจและรายได้ 3) มิติสังคม 4) มิติสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการ และความสนใจของผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถศึกษาเรียนรู้ และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีความสุขในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง.