จ.ลำปาง จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่นายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว จัดหางานลำปาง รวมพลังหน่วยงานเครือข่าย ขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จัดอบรมนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว เสริมสร้างการรับรู้เรื่องการบริหารจัดการแรงงาน, พ.ร.บ.กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ร่วมเปิดพื้นที่นำตัวแทนนายจ้างกลุ่มสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างซึ่งอยู่ในความดูแลเป็นแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ารับการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ และเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง มีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวชี้แนะมอบแนวทางข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นเบื้องต้น โดยมีนายจ้างสถานประกอบการจากกว่า 60 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ความสนใจจัดส่งตัวแทนของสถานประกอบการ เข้าร่วมฝึกอบรมรับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ วิธีการและแรงงานต่างด้าว ถูกต้อง รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ราย.

โดยการอบรมได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงแนวทางวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว อาทิ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การเข้าสู่ระบบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ” การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การตรวจสุขภาพและการทำประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข” และเรื่อง “การดำเนินการขออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร”

ซึ่งการดำเนินการอบรมดังกล่าว นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า การอบรมนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าว จัดทำขึ้นเพื่อต้องการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ได้รับทราบและตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว และเพื่อป้องปรามมิให้นายจ้างสถานประกอบการมีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงนายจ้างสถานประกอบการได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติขั้นตอนการขออนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน มีการปฏิบัติเข้าสู่ระบบประกันสังคม ตรวจสุขภาพประกันสุขภาพ และมีการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามแนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยหากนายจ้าง/สถานประกอบการใดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดจะต้องถูกลงโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน.

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำปาง มีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาทำงานอยู่ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3,457 ราย แยกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 37 คน สัญชาติลาว 587 คน และสัญชาติเมียนมา จำนวน 2,833 คน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ ที่มีจ้างแรงงานต่างด้าวรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,393 แห่ง ส่วนสภาพปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ จากการสอบถามตัวแทนผู้ประกอบการรายหนึ่ง ทราบว่าปัญหาแรงงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง เนื่องจากที่ผ่านมาแรงงานมักมีการเรียกร้องขอเปลี่ยนงาน หรือขอเปลี่ยนนายจ้างบ่อย บางครั้งแจ้งขอกลับประเทศ แม้สถานประกอบการจะมีการดูแลอย่างดีมีสวัสดิการครบทุกอย่าง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้สถานประกอบการบางแห่งเสียผลประโยชน์ด้านแรงงานไปเป็นจำนวนมาก.