คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยจากทั่วประเทศ กว่า 80 เรื่อง

 

 

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริการสายปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Business Transformation in Digital World” ผ่านระบบอนไลน์ โปรแกรม Zoom รวมถึงมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงาน ด้านบริหารธุรกิจและด้านอื่น ๆ จำนวนทั้งหมด 82 เรื่อง ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom.

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมวิชาการ กล่าวว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ในหลากหลายด้านและสาขาวิชา รวมถึง การสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันนโยบายและพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมไปถึง การสร้างพันธมิตร ทางวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9 ในครั้งนี้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ จะได้รับประโยชน์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและมั่นคงต่อไปในอนาคต “.