มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 รวมภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเมื่อประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง.

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเมื่อประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บริเวณสนามพิธยุทธยรรยง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักทั้ง 6 องค์กร ประกอบด้วย กองทัพบก/มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมหน่วยทหารในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง และ กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โดยคลังปิโตรเลียมลำปาง พร้อมทั้งความร่วมมือจากเทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่มีขีดความสามารถและพร้อมร่วมดำเนินการ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ที่พร้อมใจกันนำศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภค-บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆ สามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรม.

ทั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 นำน้ำจำนวน 16,000 ลิตร แจกจ่ายให้หมู่บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย และบ้านสันป่าตึง ตำบลพระบาท , ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 จำนวน 4,000 ลิตร ให้กับวัดม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย , กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 6,000 ลิตร ที่บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย , ทรัพยากรน้ำภาค 1 จำนวน 6,000 ลิตร ที่โรงเรียนกีฬาลำปาง , เทศบาลนครลำปาง จำนวน 6,000 ลิตร ที่ชุมชนพระบาท ตำบลพระบาท , เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 4,000 ลิตร ณ จุดสกัดไฟป่าบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท ,เทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 4,000 ลิตร ที่บ้านท่าเดื่อ ตำบลพิชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จำนวน จำนวน 4,000 ลิตร ที่บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย รวมจำนวนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันนี้ ทั้งสิ้น 52,000 ลิตร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสภาวะภัยแล้งและพร้อมผนึกกำลังกันช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง

โอกาสนี้จึงได้ร่วมพบปะเพื่อสร้างการรับรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ที่บ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย โดยมี นายนิยม คำปันบุตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นต้อง คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาดับไฟป่า ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน และยังมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย , ผู้ช่วยสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท – ม่อนพระยาแช่ , ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมลงพื้นที่รับฟัง เกิดความอุ่นใจและสร้างเชื่อมั่นต่อพี่น้องชุมชน โดยทุกหน่วยงานพร้อมสนับสนุนหากเกิดไฟป่าหรือสาธารณภัยต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ได้มอบชุดเวชภัณฑ์ยาสามัญสำหรับจิตอาสาดับไฟป่าและเอกสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกิดความร่วมมือป้องกันไฟป่าหมอกควันในชุมชนมอบให้อีกด้วย.