ถอยดีกว่า เตรียมยกเลิกกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว

 

มีรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยโดย พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอที่ประชุมขอถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยออกจากมติครม.  ตามที่ได้มีการอนุมัติในหลักการไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเฉพาะกลุ่มมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่

ภายหลังมีเสียงคัดค้านจำนวนมากทั้งประชาชนและฝ่ายการเมืองว่าเป็นการขายชาติขณะที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ก็มีความกังวลต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกันจึงมีการคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ออกไป  ซึ่งหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยว่าให้ถอดร่างดังกล่าวก่อนจะแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ต้องพิจารณาต่อและให้ยกเลิกไปในทันทีขณะที่กฎกระทรวงเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี 2545 ยังคงอยู่.