เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 8 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดลำปาง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจกำหนดแนวทาง แผนการสอนและสื่อการสอน.

โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
และผู้อำนวยการโรงเรียน /ผู้แทนโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา โรงเรียนสบป้าดวิทยา โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) และ โรงเรียนบ้านแม่ตีบเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1