สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในระยะยาว กับพี่น้องชาวบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณวัดหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกนพอนันต์ ปาลิวนิช หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 นายจิระภัทร กันธิยาใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพระบาท – ม่อนพระยาแช่ คุณดวงพร เกียรติดำรง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์ และ จิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 ลงพื้นที่ร่วมพบปะหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเกิดไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพของพี่น้องชุมชนรอบดอยพระบาท ทำให้ครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าซื้ออุปกรณ์ป้องกันมลพิษ ตลอดจนความเสียหายของป่ารอบชุมชนอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญ นอกจากนั้นเพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดผลกระทบให้น้อยลงและเกิดเป็นรูปธรรม โดยปัญหาและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะได้นำไปขยายผลกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขในระยะยาวต่อไป.

ในการนี้ นายธวัชชัย สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์/ประธานชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี และ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธาน อสม. และจิตอาสาชุมชนเหยี่ยวไฟ พร้อมด้วยคณะกรรมหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ขอบคุณหน่วยทหารและส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ลงพื้นที่ทำให้มีกำลังใจในการแก้ไขปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในปกป้องพื้นที่ป่าของชุมชนเพื่อให้ลำปางมีอากาศสดใส ไร้หมอกควัน โอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบสิ่งของและเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อพี่น้องในชุมชนต่อไป.