ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลป. จัดประชุมสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บร่วมกับ อปท. ในพื้นที่ อัตราค่าธรรมเนียมถูกที่สุดในประเทศ

 

วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมหารือการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 2/2564

ที่ประชุมฯ มีการพิจารณาและเห็นชอบแผนการปรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ อปท. มีความประสงค์นำมากำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลป. โดยมีอัตราค่าเฉลี่ยที่กำหนดเพิ่มขึ้นปีละ 70 บาท ระยะเวลาเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ที่ 220 บาท/ตัน จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 500 บาท/ตัน ซึ่ง อบจ.ลป. กำหนดแผนสร้างความเข้าใจและจัดทำ MOU ร่วมกับ อปท. เพื่อดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ภายในห้วงเดือน ม.ค. 65 รวมทั้งกำหนดแผนจัดตั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่จุดกึ่งกลางระหว่างอำเภอโซนเหนือ จำนวน 2 แห่ง และโซนใต้ จำนวน 1 แห่ง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งของ อปท. ได้อีกทางหนึ่ง