ตร.ภ.จว.แพร่ กับ วท.แพร่ “MOU ภายใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา”

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม ภ.จว.แพร่ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดย พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 280 หมู่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดย นายอัศวิน ขมอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งสองฝ่ายตกลงทำ “บันทึกข้อตกลง” โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ 1.1 บูรณาการร่วมกันทุกมิติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 1.2 ร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ทำความดี มีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือบริการประชาชน และสังคม ข้อ 2 สถานที่ในการดำเนินงานตามข้อตกลง2.1. ในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแพร่2.2 หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 2.3 สถานที่อื่นใดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันข้อ 3 การดำเนินงานความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย 3.1 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ดำเนินการดังนี้3.1.1 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ หรือสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันเหตุ หรือแผนเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 3.1.2 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ หรือสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จัดทำโครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565” บูรณาการร่วมกับโครงการ “อาชีวะจิตอาสาช่วยประชาชนเทศกาลใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565” ของ สอศ. โดยประสานวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เพื่อร่วมกิจกรรมบริการประชาชนที่สัญจรไปมาในเทศกาลดังกล่าว โดยเน้นการให้บริการในสาขาอาชีพที่กำลังศึกษาอยู่ เช่น สาขาวิชาช่างยนต์ ณ จุดบริการประชาชนในเส้นทางคมนาคม เป็นต้น

3.1.3 ให้สถานีตำรวจในสังกัดประสานสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน หรือระงับยับยั้งเหตุภยันตราย เช่น อุปกรณ์ไม้ง่าม เครื่องหยุดรถบนถนน (Stop Stick) เป็นต้น 3.1.4 ให้สถานีตำรวจในสังกัดในเขตรับผิดชอบ ประสานขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถหรือมีทักษะในการประชาสัมพันธ์ และมีความสามารถในการเป็นวิทยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม หรือปัญหายาเสพติด ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการต่างๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเช่น โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือโครงการ ชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น 3.2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ดำเนินการดังนี้ 3.2.1. ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนประชุมวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุ หรือแผนเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ หรือจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 3.2.2 นำโครงการ “อาชีวะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565” บูรณการร่วมกับโครงการ “อาชีวะอาสาทำความดีในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสูงกรานต์ พ.ศ.2565” อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อร่วมกิจกรรมบริการประชาชนที่สัญจรไปมาในเทศกาลดังกล่าว โดยเน้นการให้บริการในสาขาอาชีพที่กำลังศึกษา เช่น สาขาช่างยนต์ ณ จุดบริการประชาชนในเส้นทางคมนาคม เป็นต้น 3.2.3 ให้วิทยาลัยเทคนิคแพร่ประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับสถานีตำรวจในสังกัดในการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน หรือระงับยับยั้งเหตุภยันตรายการบันทึกเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีผลบังคับนับแต่ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมนั้น และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ให้แจ้งอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน (หกสิบวัน) เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพิจารณา โดยให้มีผลเมื่อทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ข้อ 4 การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้ทำขั้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของทั้งสองฝายในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2564 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ลงนามโดย พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่ นายอัศวิน ข่มอางวุธ ผอ.วิทยาเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พ.ต.อ. วชิระ กาญจนวิภาดา รองผบก.ภ.จว.แพร่ พยาน นายสุทิน ถาวรมงคล รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่  ซึ่งทาง พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผบก.ภ.จว.แพร่ ได้กล่าวชื่นชมวิทยาลัยเทคนิคที่ได้เปิดซ่อมแบบยั่งยืน ที่มีนักศึกษาได้เสียสละเวลามาบริการชาวบ้านในช่วงเทศกาลวันหยุดอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่