พช. ลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้

– แนวทางการขับเคลื่อนและกลุ่มเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง
– แผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ขั้นตอนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
และมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
– รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลจังหวัดลำปาง มีข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ จำนวน 9,674 ครัวเรือน และทีมปฏิบัติการฯ ได้จำแนกและตรวจสอบข้อมูลแล้ว
– รายงานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง
– การรับรองข้อมูลตามแบบรับรองการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนยากจน และแบบสรุปบุคคลย้ายเข้า/ออกนอกพื้นที่ ของจังหวัดลำปาง
– การบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ บูรณาการความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตรงต่อสภาพปัญหาในแต่ละมิติ เพื่อร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การมอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง (รายมิติ)
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการรับรองข้อมูล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับการช่วยเหลือ อยู่รอด พอเพียง อย่างอย่างยืน

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง