อบจ.ลำปาง ร่วมการยางแห่งประเทศไทย ทำถนนพาราดินซีเมนต์ เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยี่ยมในโครงการตำรวจพันธุ์ดี ณ สภ.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้สัมภาษณ์สื่อ “ลำปางโพสต์” ถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด.
สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง การยางแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์และยางพาราแอสฟัลท์ติกสนับสนุนโครงการตำรวจพันธุ์ดี เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 มกราคม 2565.

 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายภารกิจปรับปรุงถนนภายในโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรเกาะคา และเพื่อให้ภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อบจ.ลำปางจึงร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด.
ทำการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์และยางพาราแอสฟัลท์ติก โดยอบจ.ลำปางสนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรดำเนินการปรับปรุงถนนซีเมนต์ผสมยางพารา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการตำรวจพันธุ์ดี และให้มีถนนภายในโครงการได้ใช้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางวิศวกรรมก่อสร้าง.
และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในอีกมิติหนึ่งด้วยเช่นกัน..