ชาวป่าแมตเห็นด้วย กับ “เทศบาลตำบลป่าแมต” ลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยและจัดให้ความรู้การจัดการฯ ตามโครงการ “พัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในชุมชน”

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทาง นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธานเปิดพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลป่าแมต และเปิดการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในชุมชน.

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านและชุมชนให้น่าอยู่ และปลูกจิตสำนึกประชาชนในชุมชนในการรักษาความสะอาด การตัดแต่งต้นไม้เศษวัชพืชภายในบริเวณบ้านและหน้าบ้านตนเองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะตามโครงการฯ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีถูกกักตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , มอบอุปกรณ์งานจราจรให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต วิทยากรในการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย นายวีรชัย กุยคำ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสุพรรณ ตำบลป่าแมต) โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้นำชุมชน ประธาน อสม.ตำบลป่าแมต เข้าร่วมการอบรม.

จากเรื่องดังกล่าว ชาวตำบลป่าแมตเห็นด้วยกับทางเทศบาลตำบลป่าแมต ดำเนินการตามโครงการนี้ นับว่าเป็นโครงการที่ดี จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีและที่สำคัญเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในชุมชนอีกด้วย.

cr.ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่.