(holding hands)วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง – ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง – ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เทศบาลนาครัว และเทศบาลตำบลเวียงตาล ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom.

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับตำบล ด้านศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เทศบาลนาครัว และเทศบาลตำบลเวียงตา.