ประชาชนชาวลำปาง ร่วมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และร่วมเจริญจิตภาวนาทำบุญสร้างกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา

 

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันแห่งความรักทางธรรม” นำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดร่วมทำบุญสร้างกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร 20 รูป ประกอบพิธีสวดมนต์ และออกรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวงฤทธิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า จำนวนกว่า 300 คน เข้าวัดทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน.

โดยในการประกอบพิธีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งทำบุญใส่บาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศล สร้างความดีร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งในโอกาสนี้ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พร้อมด้วย พระครูสิริรัตนโสภิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ได้ร่วมกันกล่าวสัมโมทนียคาถา ให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเด็กและเยาวชน และพุทธศาสนิกชน กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันแห่งความรัก ให้แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับฟัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับการฝึกปฏิบัติเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิ ร่วมเรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อจะได้รับความรู้ เกิดทักษะของความเป็นผู้นำ เกิดความตระหนักรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม อันจะนำไปสู่การเป็นผู้กระทำดี ประพฤติดี ตามหลักธรรมคำสอน และสามารถที่จะนำหลักธรรมนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนิกชน กับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน อันจะเป็นการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง ยั่งยืนสืบต่อไป.

ทั้งนี้ สำหรับในช่วงเวลาค่ำ เวลาประมาณ 19.00 น. ที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และพระอารามหลวงทุกแห่งในจังหวัดลำปาง เหล่าบรรดาข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรม สมาทานศีล และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกัน เนื่องในวันมาฆบูชาด้วย.