พะเยา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลพะเยา

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6ชั้น โรงพยาบาลพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ มีผู้บริหารหน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี.

โรงพยาบาลพะเยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดบนพื้นที่กว่า 92 ไร่ ที่ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา มีทัศนียภาพที่งดงาม มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,400 คน มีแพทย์ทั้งหมด 92 คน เป็นแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 79 คน มีผู้ป่วยรับการตรวจเฉลี่ยวันละ 1,500 – 1,600 คน มีจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 350 คนต่อวัน โรงพยาบาลพะเยาให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของเขตบริการสุขภาพที่ 1 และครอบคลุม 9 นโยบายมุ่งเน้น และ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขของประเทศตามประเด็นมุ่งเน้นของเขตบริการสุขภาพที่ 1 โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) ของทางโรงพยาบาล คือ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง บุคลากรมีความสุข บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
กว่า 65 ปีของการเติบโตและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในบริการจากประชาชน ส่งผลให้อาคารต่างๆที่จะรองรับผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ.

โดยเฉพาะอาคารที่ใช้รองรับจำนวนผู้ป่วยนอก และเพื่อการขยายส่วนบริการเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในปี 2559 โรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น มีชั้นใต้ดิน ดำเนินการก่อสร้าง ปี พ.ศ.2559 – 2564 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี 8 เดือน 22 วัน ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 350,697,931 บาท ขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนแล้ว โดยภายในอาคารสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกแบบเบ็ดเสร็จ ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีบันไดเลื่อนและลิฟท์ขึ้นลงในแต่ละชั้น.

โรงพยาบาลพะเยา ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพประชาชนชาวพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง เราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วย ให้สมกับความคาดหวังของประชาชนที่ได้มอบความไว้วางใจ ความศรัทธาและให้การสนับสนุนที่ดีกับโรงพยาบาลพะเยาตลอดมา เป็นไปตาม เป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข “ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ”