พม.ลำปางบูรณาการภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนอบรมหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย

 

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย “นสสว.” โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดลำปาง ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างทีมจิตอาสาที่จะเข้ามาทำงานด้านผู้สูงอายุ เสริมพลังเครือข่ายด้านต่างๆ มาร่วมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงาน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่อง เป็นการอบรมที่เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัย
ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
เป็นผู้นำในการประสานงาน ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ และนำมาพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุในท้องถิ่นตนเอง.

ดังนั้น การที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกัน ส่งเสริมและสนับสนุนบูรณางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง นับว่าเป็นความโชคดีของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคม ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
​​นางสาว พีรญา นพรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติม
ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมและชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในพลังของสังคม เพื่อพัฒนาและดูแลบุคคลเปราะบางในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุให้รับการดูแลอย่างมีระบบครบทุกมิติ และขอเป็นกำลังใจในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เพื่อผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป.