ผู้ตรวจกระทรวงพม. มอบนโยบายการขับเคลื่อนคนเปราะบางศูนย์ช่วยเหลือสังคมหน่วยงานสังกัดหน่วยงานONE HOME พม.ลำปาง

ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง (วันที่ 3มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนาย ธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (เชียงใหม่) หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดลำปางร่วมประชุมเพื่อหารือขับเคลื่อนการทำงานด้านการพัฒนาสังคมการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดเบิกจ่ายในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานแผนงานการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลอดจนปัญหาอุปสรรคตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แระจำปีงบประมาณ 2565

สรุปประเด็นการประชุม โครงการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคคุณภาพชีวิตคนเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำปาง การซ่อมสร้างบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จำนวนไม่น้อย 560 หลังคา พร้อมสรุปผลการทำงานการเบิกจ่ายและหน่วยงานสังกัด ONE HOME พม.ลำปาง วางแผนลงพื้นที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดลำปางจำนวน 100 ตำบล จำนวน 13 อำเภอ