จังหวัดลำปาง  ร่วมกับ สำนักงานพลังบำบัดไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร  และกลุ่มจิตอาสา นำโดย ดร วรรณวิไล กันเพ็ชร์  นายกสมาคมพลังบำบัดไทย  ได้ลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การบำบัดโรค ด้วยพลังจิตบัดบัด

 

 

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดลำปาง  ร่วมกับ สำนักงานพลังบำบัดไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร  และกลุ่มจิตอาสา นำโดย ดร วรรณวิไล กันเพ็ชร์  นายกสมาคมพลังบำบัดไทย  ได้ลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล การบำบัดโรค ด้วยพลังจิตบัดบัด และให้คำแนะนำฟื้นฟูผู้ป่วยด้วย พลังจิตบำบัด พลังจักรวาล  ณ  อบต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา  อ.เมืองปาน  และ ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่ 21-24  มีนาคม 2565 .

 

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ในครั้งนี้ คือ มุ่งหมาย ที่จะ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคและความเจ็บป่วย ด้วยพลังจิตซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ เยียวยา และ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง  ได้แก่ ผู้พิการ ทุพพลภาพ โรคเจ๊บป่วยเรื้อรัง  โรคจิตเวช  คนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   สามารถรักษาและบำบัดได้ด้วยตนเองได้  และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในชีวิตประจำวัน.

ซึ่งในโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการ และ คนชราได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดย ดร. วรรณวิไล กันเพ็ชร์  ได้ใช้พลังงาน ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์ ในการบำบัด ร่วมกับ การใช้สมุนไพร  ควบคู่กันไป  ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีผู้ป่วยหลายคน มีอาการดีขึ้น อาทิ ผู้พิการหูหนวกแต่กำเนิด ชาวอำเภอเมืองปาน ซึ่งไม่ได้ยินเสียงแต่กำเนิด สื่อสารโดยการอ่านริมฝีปาก เมื่อได้รับการรักษา  ทำให้ได้ยินเสียงดีขึ้น เป็นต้น .

การดำเนินโครงการลงพื้นที่ อ.แจ้ห่ม และ อ.เมืองปาน ในครั้งนี้  มี รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล  ประธานกฎบัตรสุขภาพ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และบรรยาย ศาสตร์พลังงานบำบัด ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงแนวคิด และแนวทางการส่งเสริมเพื่อเป็นศาสตร์ทางเลือก นอกจากจะเป็นการ เผยแพร่ข้อมูลการรักษาด้วยพลังจิตบำบัด และพลังจักรวาล ซี่งเป็นหนึ่งในศาสตร์การรักษาผู้ป่วย แบบแพทย์ทางเลือกอีกศาสตร์หนึ่ง  ที่ได้รับการรับรองด้วยงานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์  และประจักษ์ด้วยผลลัพธ์ ด้วยการเยียวยาผู้ป่วยให้มี ขีวิตที่ดีขึ้นกว่า 400 ราย แล้ว ยังมุ่งหวังจะยกระดับให้แพร่หลายเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ อีกด้วย.