กรมการขนส่งทางราง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงทั่วประเทศ รองรับการขนส่งอย่างไร้รอยต่อ

 

วันที่ 1 เม.ย. 2565 เวลา 09.15 น. ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับนายพิเชษฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในการเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว.

การดำเนินโครงการฯ เป็นการเชื่อมต่อกับโครงข่ายเดิมกับนิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ สำหรับ จ.ลำปาง ได้มีข้อเสนอและแนวทางในการดำเนินแผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟในอนาคต เชื่อมนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมแผนพัฒนาย่านกองเก็บตู้สินค้าในอนาคต อ.ห้างฉัตร ตามโครงการทางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่ ตลอดจนอนาคตโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่อยู่ในช่วงลำปาง – แม่เมาะ ที่อยู่ในระยะถัดไป.