ภาค3 ส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 เร่งดับไฟป่าสกัดและควบคุมหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

 

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก บินโปรยน้ำช่วยดับไฟ 2 จุด ในตำบลบ้านช้างและและตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไหม้ลุกลามอย่างหนักในพื้นที่ป่าบนภูเขาสูง

เช้าวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เกิดจุดความร้อนขึ้นทั้งหมดจำนวน 18 จุด โดยเกิดในพื้นที่ป่าสงวน 13 จุด ป่าอนุรักษ์ 4 จุด และ เขต สปก.อีก 1 จุด ทั้งนี้พบว่ามีจุดที่เกิดไฟไหม้ป่า 2 จุด เกิดบนพื้นที่ภูเขาสูงชัน ในตำบลบ้านช้างและและตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทีมดับไฟป่าภาคพื้นดินยากต่อการเดินเท้าเข้าดับไฟ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก ยกตัวจากกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนภารกิจบินโปรยน้ำดับไฟจากพื้นที่สูง โดยติดตั้งแบมบี้ (Bambi bucket) หรือถุงใส่น้ำ และตักน้ำจากฝ่ายส่งน้ำที่ 1 และที่ห้วยแม่กะ ห่างจากจุดหมายที่จะต้องเข้าดับไฟ ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อบินโปรยน้ำ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของเชื้อไฟ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชุดเหยี่ยวไฟ ตลอดจนผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่เร่งทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นบริเวณกว้าง โดยปฏิบัติการครั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก บินโปรยน้ำจำนวน 6 เที่ยวบิน ใช้ปริมาณน้ำ 21,000 ลิตร