รองพ่อเมืองลำปางเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมบริการช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัย

 

ที่ตำบลเวียงเหนือ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปงสนุก ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปางร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

โดยพิธีเปิด มีการแสดงฟ้อนเล็บและเต้นคำชะโนดต้อนรับ ประธานและผู้ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงเหนือโดย สถาบันพัฒนาฟื้นฟูจังหวัดลำปางดำเนินการประสานงานภาคีเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมภาคีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลเวียงเหนือ วัตถุประสงค์การจัดตั้งโดยนำแนวคิดการพัฒนาให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา โดยยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกมิติแบบองค์รวมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

 

ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงเหนือ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปงสนุก โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการให้บริการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคมสามารถใช้พื้นที่ของหน่วยงานส่วนราชการในการจัดตั้ง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้พื้นที่ภาคประชาชน ซึ่งศูนย์บางแห่งอาจจะอยู่ที่วัด โรงเรียนกลุ่มสมาคม ชมรม บ้านของ อพม. อสม. ที่ดูแลใกล้ชิดคนเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่และการทำงานระดับตำบล และจังหวัดมีการประสาน บูรณาการเพื่อให้ครอบคลุมทั้งตำบล

โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำปาง ได้สร้างความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับ 8 กระทรวง อีกทั้งศูนย์แห่งนี้จะบูรณาการกันให้จบภายในตำบล อาทิ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ การศึกษา ความรุนแรงในครอบครัว และแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกมิติ โดยมีหลายกระทรวงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน และศูนย์จะต้องตอบโจทย์ให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ หน่วยงานกระทรวง พม. จังหวัดลำปาง ได้วางแผนการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทุกตำบลทุกอำเภอ จำนวน 100 ตำบล 13 อำเภอโดยกระทรวง พม. มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พร้อมดูแลกลุ่มเปราะบาง ครบทุกมิติ ตามระเบียบนโยบายและภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป.