ชาวบ้าน 3 อำเภอ ใน จ.ลำปาง สุดดีใจเข้ารับสมุดประจำตัว อนุญาตทำกินตามนโยบาย คทช.

 

จังหวัดลำปาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีส่งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบาย คทช. แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ 165 ราย ยืนยันสิทธิครอบครองในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน
จากการที่รัฐบาล ได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อภารกิจในการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน เกษตรกร และการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ด้วยการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่ราษฎร ซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินในลักษณะแบบแปลงรวม โดยมิให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะเป็นกลุ่ม หรือ ชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. กำหนด โดยในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว กรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหา เรื่องการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทและได้ประสบผลสำเร็จ

โดยพื้นที่จังหวัดลำปาง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินการภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในรูปแบบ คทช. มีการสำรวจพื้นที่เป้าหมายเพื่อจะนำเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ เบื้องต้นจากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่เป้าหมายที่จะสามารถนำเข้าร่วมโครงการฯ ได้รวมทั้งสิ้นกว่า 400,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ 50,000 กว่าไร่ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีกกว่า 270,000 ไร่เศษ ปัจจุบันได้มีการสำรวจรายแปลงในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครบถ้วน และกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนขออนุญาตเพื่อมอบสิทธิทำกินให้กับประชาชน สำหรับในส่วนเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้ปรากฎร่องรอยการใช้ประโยชน์ของราษฎร ตั้งแต่เมื่อปี 2541 เป็นต้นมา โดยพบว่าช่วงหลังปี 2545 ถึง 2557 มีการปรากฏร่องรอยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนของราษฎร ประมาณ 200,000 กว่าไร่ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำเรื่องขออนุญาต ส่วนก่อนปี 2545 ได้มีการสำรวจพบร่องรอยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า รวมประมาณ 70,000 กว่าไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจรายแปลงครบถ้วน และก็ได้รับอนุญาตในการมอบสิทธิทำกินให้กับประชาชนแล้วในพื้นที่บางส่วน

ล่าสุด จังหวัดลำปางได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปราบ” จำนวน 188 แปลง เนื้อที่ 689 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา จากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำหรับนำมาจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล อีกหนึ่งแห่งโดยพื้นที่ดังกล่าว ได้นำมาจัดแบ่งมอบสิทธิการถือครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตท้องที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ทั้งอำเภอเสริมงาม สบปราบ และอำเภอเถิน รวมราษฎรที่ได้รับมอบสิทธิ 165 ราย ซึ่งในโอกาสนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันแสดงความยินดีพร้อมนำหนังสือประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้

ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม มอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับอนุญาตในครั้งนี้ โดยชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกดีใจและขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้การช่วยเหลือจัดที่ดินทำกินให้
ทั้งนี้สำหรับจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ป่า และประชาชนส่วนมากก็ได้มีการกระจายตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในหลายๆ เขตท้องที่ โดยมีจำนวนไม่น้อยที่ได้เข้าไปอยู่อาศัยในเขตบริเวณพื้นที่ป่า ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุก ไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งทางจังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาตังกล่าว ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่า โดยยึดแนวทางตามพระราชดำริ ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นทางออกที่สำคัญในการแก้ปัญหาในทุกพื้นที่ ทั้งช่วยบรรเทาลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินและกระจายการถือครองอย่างเป็นธรรม เพื่อจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเสริมความมั่นคงให้กับชุมชนท้องที่ ซึ่งเป็นรากฐานที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.