อบจ. ลำปางเดินหน้าขับเคลื่อนงานการเกษตร  จับมือเกษตรจังหวัดเสริมความรู้เกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน  ลดการใช้สารเคมี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาประกอบอาชีพ ประกอบกับ น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางมีนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาการการเกษตรทันสมัย (Smart Farming) และเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและเพิ่มมูลผลผลิต
อบจ.ลำปางจึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเกษตรกรและประชาชน ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง อำเภอละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 455 คน
โดยในวันอังคารที่24พฤษภาคม2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ #โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง ในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนมีความรู้และนำไปพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ประชาชนได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ผลิต และเป็นที่ต้องการของตลาด
📌โดยฝึกอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ การผลิตเกษตรดีปลอดภัยสู่วิถีเกษตรอินทรีย์วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
📌การบรรยายหัวข้อการจัดทำแผนการผลิตเกษตรปลอดภัยสู่วิถีอินทรีย์ วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
📌การบรรยายหัวข้อการผลิตเกษตรแบบผสมผสาน ผลิตอาหารปลอดภัยสู่วิถีอินทรีย์ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายเนตร ใจเที่ยง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อำเภอห้างฉัตร)
📌และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต น้ำหมัก จากปุยน้ำบำรุงดอก กระตุ้นดอก/ใบ โดยนายนพดล สันเทพ ประธานศูนย์เครือข่าย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
โดยนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงาน
นางสาวธัญญ์รวี ธนศิริพลภัทร์ เกษตรอำเภอห้างฉัตร กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการ นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร เขต 1 นายประจักษ์ ริ้วเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร นางพลอย ใจฝั้น นายวีระศักดิ์ โยปินตา นายกิตติศักดิ์ ต๊ะวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร นายผดุง ฉัตรแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านห้างฉัตรเหนือ ร่วมในพิธีเปิด