สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 จัดงาน “วันผู้พิทักษ์ป่าโลก” เพื่อระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่า ที่อุทิศตนทำงานอย่างเสียสละในการปกป้องดูแลพื้นป่า สัตว์ป่า

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 จัดงาน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) ประจําปี 2565 โดยมี นายวิเชียร์ อนสุาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี โดยมี กอ.รมน.จ.แพร่ ตํารวจภูธรจังหวัดแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ เจ้าหน้าที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า แขกผู้มีเกียรติ โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กล่าวรายงาน

ในงานมีพิธีวางพวงมาลา การกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้พิทักษ์ป่า การมอบประกาศเกียรติคุณผู้พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานดีเด่น การแสดงนิทรรศการ เวทีเสวนาวันเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโลก สำหรับ วันผู้พิทักษ์ป่าโลก จัดขึ้น เพื่อระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าที่อุทิศตนทำงานอย่างเสียสละในการปกป้องดูแลพื้นป่า สัตว์ป่า จนบางครั้งอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงขณะปฎิบัติหน้าที่และเพื่อแสดงความยินดีกับผู้พิทักษ์ป่าที่สามารถยืนหยัดปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของโลกไว้ได้

สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลกโดยกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก World Ranger Day กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโลก ขึ้นดังกล่าว

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่