เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลัง ในการนี้ นายปิตุพงศ์ เทพวีระพงษ์ ผู้แทนนายอำเภอห้างฉัตร คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร จิตอาสา ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ผู้แทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบฯ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยซ่อม – สร้างที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
เกิดความเสียหาย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ จะได้มอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดจำนวน 26 หลัง รวมเป็นเงิน 1,300,000.- บาท

พร้อมด้วยหน่วยงาน พม.ลำปาง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่คนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 ทั้งสิ้น 828 หลัง

สำหรับอำเภอห้างฉัตร เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง หลังละ 50,000.- รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท ได้แก่
1. นางเสาวรีย์ ไทยงาม ราษฎรบ้านเลขที่ 202/1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2. นางสาวสายเพียง แก้วเหล็กดี ราษฎรบ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
พร้อมทั้งได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค – บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี