ชูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ อ.เชียงของ เน้นวิถีดั้งเดิม

 

ปลัด ก.วัฒนธรรม เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ อ.เชียงของ ชูการท่องที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมเมืองเชียงของ

เวลา 17.30 น.วันที่ 30 ก.ย.65 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รอง อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ นาง จำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ เลขาสภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนใน อ.เชียงของให้การต้อนรับ

โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่า สบสม – หาดไคร้ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่า บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรร เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ของชุมชน นำไปสู่การเป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ซึ่งกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ เป็นแนวคิดของสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ รวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ที่มีความต้องการให้เมืองเชียงของซึ่งเป็นเมืองเก่าที่ความสำคัญ ในล้านนา และมีความเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นจุดยุทธสาสตร์ที่เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ทำให้เกิดอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน จนเกิดการพัฒนามาอย่างยาวนาน ซึ่งการที่เมืองการพัฒนามาอย่งาต่อเนื่องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากทางวัตถุ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าเชียงของถูกละเลย ไม่ได้รับการส่งเสริมและดูแลเท่าที่ควร ทางสภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ จึงได้มีความตระหนักถึงควาามสำคัญทางวัฒนธรรมจึงได้มีการริเริ่มทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมในเมืองเชียงของ โดยครั้งแรกได้ริเริ่มโครงการแรกคือการนำถนนคนเดิน กาดกองเก่า สบสม-หาดไคร้ ทุกวันศุกร์ เพื่อให้ชาวบ้านนำสิ่งของที่ทำขึ้นในท้องถิ่น อาหาร ของทานเล่น พื้นที่ถิ่นมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อย่างที่ 2 คือ พิพิธภัณฑ์ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ บริเวณ ชั้น 3 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง โดยมีการรวบรวมภาพเก่าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของเชียงของ สมัยการปกครองตั้งแต่ยังมีเจ้าเมือง เมื่อปี 2472 จนถึง ปี 2519 จำนวนกว่า 2,000 ภาพ และครั้งที่ 3 ก็คือ กิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในครั้งนี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวว่า ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สบสม – หาดไคร้ อำเภอเชียงขอ งจังหวัดเชียงราย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางเราได้มาสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ในพื้นที่ตรงนี้เป็นเมืองเก่าที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สิ่งสำคัญก็คือคนในชุมชน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประเพณี อาหารการกิน ที่พักอาศัย หรือแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในบริเวณอำเภอเชียงของ ภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของการยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศซึ่งในปี 2565 เราได้ดำเนินการมาแล้ว และในปี 2566 ที่จะถึงนี้เรามองว่าในเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสลดลงแล้ว น่าจะมีการเปิดตัวขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วขณะนี้เราได้มีการคัดเลือกชุมชนทั้งหมด 200 กว่าชุมชนทั่วประเทศ

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเก่า สบสม – หาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ย่านธุรกิจของเมืองเชียงของมาประมาณเกือบร้อยปี ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นความสำคัญ และเรามีเครือข่ายภาคประชาชน คือสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยท่านนายอำเภอเชียงของ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเอกชนด้วย ชุมชนที่นี่มีความพร้อมเราจึงอยากจะฟื้นอดีตที่เคยรู้ให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในมิติเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงมีโครงการในการพัฒนาแผนแม่บทในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า

“ที่นี่ทุกวันศุกร์จะมีกาดกองเก่า มีชุมชน 2 ชุมชนอยู่ด้วยกันคือชุมชนบ้านสบสม กับบ้านหาดไคร้ บ้านสบสมก็จะมีวัดประจำหมู่บ้านก็คือวัดสบสมซึ่งเป็นวัดที่สำคัญมีพระพุทธรูปสีสุขสมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสพระครูบวรรัตนธรรม ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือ ส่วนวัดหาดไคร้เป็นวัดสำคัญเพราะมีหาดทรายต้นไคร้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาในอดีตเป็นสถานที่จับปลาบึก ทุกปี เป็นอดีตที่รุ่งเรืองของเชียงของ ทางกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงรายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ ที่ว่าการอำเภอเชียงของเทศ บาลเทศบาลตำบลเวียง และกรรมการ 2 ชุมชนจึงได้ร่วมกันที่จะพลิกฟื้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอเชียงของครับเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของพี่น้องชาวเชียงของ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก งานหัตถกรรม ที่อยู่ตลอดเส้นทางถนนน รวมทั้งดื่มด่ำบรรยากาศของบ้านเรือนบ้านแบบโบราณ วันนี้เรามีรถเมล์แบบโบราณ รถราง ดนตรีการแสดง การแต่งกายที่สวยงาม ทุกอย่kงเป็น Soft Power ที่เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรมครับ” วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกล่าว