ร้อย.ฝรพ.3 เปิดค่ายและสนับสนุนครูฝึกให้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

ร้อย.ฝรพ.3 เปิดค่ายและสนับสนุนครูฝึกให้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์การเรียนรู้กฎหมายและปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ใน ระหว่างวันที่ 15- 16 กรกฎาคม 2566 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพัฒนาชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถนําความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม ร่วมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ กระโดดหอสูง 34 ฟุต การใต้ลงหน้าผาจำลอง และทดสอบกำลังในเวลากลางคืน การปฏิบัติเป็นไปด้วยเรียบร้อย