การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 65 ของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

 

เช้าวันนี้ (12 ม.ค.65) ณ หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ชี้แจงการเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อจัดทำโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทำงานทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย 1.ด้านสาธารณสุข 2.ด้านการศึกษา 3.ด้านเศรษฐกิจชุมชน 4.ด้านสิ่งแวดล้อม 5.ด้านสาธารณูปโภค และ ด้านพลังงานชุมชน