//เหล่ากาชาดลำปางห่วงใยนักเรียนพูด เขียนอ่านภาษาไทยไม่ออก จับมือสพป.ลำปาง 2 ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานสร้างครูจิตอาสาสอน /

ณ.ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ

โดยรับสมัครจิตอาสา มาทำหน้าที่ครูอาสาสอนสนับสนุนการช่วยสอนเสริมของครูประจำชั้น (ไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการสอนปกติของครูประจำชั้น) ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านภาษาไทยไม่ออก และเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ จนเกิดการตระหนักรู้ในการรักการอ่านเสริมสร้างประสบการณ์ การเขียน ซึ่งในที่ประชุมประกอบด้วย กิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 อดีตข้าราชการครู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตันวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันโป่งวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน จัววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่มอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ณ ห้องประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2.