อบจ.ลำปางจับมือ พม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มกลุ่มคนเปาะบางสตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอห้างฉัตร

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางในนาม พม. พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปาง จำนวน 26 ชุด หน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับกฟผ.แม่เมาะ ได้มอบผ้าห่มจำนวน 26 ผืน โดยนางยุวดี วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร นายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 1 และนายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 2 และ ให้การต้อนรับและ ณ เทศบาลตำบลห้างฉัตร.

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎร ซึ่งประสบภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิตเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรจำนวน 2 ราย หน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 ครอบครัวพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งได้หารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมต่อไป.