จ.ลำปาง จัดการฝึกอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ Thai Water Plan

 

วันที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มอบแนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด พร้อมเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ Thai Water Plan อาทิ ลักษณะงานของโครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ เป็นต้น ให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน และ อปท. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Online Meetings หรือ Facebook Live).

Thai Water Plan เป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการแผนงาน โครงการและฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่รวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานรัฐและ อปท. ทั้งประเทศ ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.