พม.ลำปาง ผุดไอเดียหนุนงบอุดหนุนสร้างอาชีพมีงานทำกลุ่มคนเปราะบางสตรีผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 //

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. 16.30 น.นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจงแนวทางขอรับงบประมาณอุดหนุนจากกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มสตรีตำบลบ้านเอื้อม/กลุ่มสตรีตำบลศาลา/กลุ่มคนเปราะบางตำบลปงยางครก/กลุ่มคนเปราะบางตำบลเกาะคาร่วมรับฟังแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม โดยทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง/องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นแนวทางทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบในการดำเนินขอรับสนับสนุนโครงการในครั้งนี้อีกด้วย.