สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย บำเพ็ญบุญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน.

โดยได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเมตตาจากพระครูศรีวรกิจ รองเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนในครั้งนี้ .