จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร

 

 

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเศรษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างผู้ประกอบการนอกพื้นที่ โดยคุณณิชชารีย์ อภิณหวัฒน์ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนสู่การท่องเที่ยว โดยประธานกลุ่ม (นายสุเทพ กลิ่นกุหลาบไพร) และสมาชิกจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (Good Agriculture Practices : GAP) เพื่อเจรจารายละเอียดข้อตกลงการผลิตและการส่งมอบผักกาดขาว และผักกะหล่ำปลี สรุปผลการเจรจา ดังนี้.

ทั้งสองฝ่ายตกลงส่งมอบ-รับมอบผักกาดขาวตัดแต่งวันละ 1,800 กิโลกรัม และกะหล่ำปลีตัดแต่ง วันละ 800 กิโลกรัม ให้ผู้ซื้อ ณ ห้องเย็นบริเวณคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
น้ำหนักผักกาดขาวและกะหล่ำปลี ต้องไม่ต่ำกว่า 500 กรัม/หัว
ผู้ประกอบการจะโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มวิสาหกิจฯ ทุกวันศุกร์ เพื่อจ่ายให้เกษตรกรต่อไป
กลุ่มวิสาหกิจฯ และผู้ประกอบการ กลับไปคำนวณค่าใช้จ่ายและกำหนดเจรจาราคาซื้อ-ขาย ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565.