จ.ลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างการรับรู้นายจ้าง จ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้.

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวได้รับทราบ และตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว และเพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการไม่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงได้ทราบขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ระบบประกันสังคม การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และการตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ตามแนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

โดยมีวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง.

สำหรับจังหวัดลำปางมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง จำนวน 3,457 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 37 คน สัญชาติลาว 587 คน และสัญชาติเมียนมา จำนวน 2,833 คน.