กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เดินหน้าตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ครอบคลุม 6 ตำบล อ.แม่เมาะ และ อ.เมือง

.
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.)พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การตรวจสุขภาพประชาชน ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำปี 2565ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2565 ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล จ.ลำปาง ประกอบด้วย ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง , ต.บ้านดง , ต.จางเหนือ , ต.นาสัก , ต.สบป้าด และ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ  นายธิติพันธ์ พงษ์รามัญ หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง (กสม-ช.) เปิดเผยว่า กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสุขภาพประชาชน และเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ปีละ 600,000 บาท ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล.

โดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. , ผู้แทนภาคประชาชน , ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด สำหรับการตรวจสุขภาพครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวนประมาณ 2,000 คน (ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2565) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จะจัดทำแผนที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชาชน เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ลิกไนต์ ต่อไป   นายธิติพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการตรวจสุขภาพประชาชนตามโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ คำขอประทานบัตรที่ 14-36/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน.

โดยกำหนดให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้งหมด 6 ตำบล ในการดำเนินการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของตำบลนั้นๆ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ.