กอ.รมน.ภาค 3 จัดกิจกรรมรวมพลัง “ วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” (ทสปช.) ประจำปี 2565 ปีที่ 44 พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้ ทสปช.ต้นแบบ 20 นาย ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 11 มี.ค.65 ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมรวมพลัง “ วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” (ทสปช.) ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มมวลชน ที่มีความรักชาติ รักสถาบัน มาแสดงออกถึงอุดมการณ์ ในการช่วยรักษาความมั่นคง
พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้ ไทยอาสาป้องกันชาติต้นแบบ 20 คน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างมวลชน และขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอื่น.

ทั้งนี้วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ปัจจุบันเป็นปีที่ 44 ของการสถาปนา จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2521 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการ ในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และเป็นกำลังประชาชน ในการป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงการก่อความไม่สงบทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วมอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่มาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบ่อนทำลายสถาบัน การปลูกฝังค่านิยม และความเชื่อแบบผิด โดยใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น กลุ่มมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ จำเป็นที่ต้องปรับบทบาท และช่วยปกป้องความมั่นคงของชาติด้านต่างๆตามสถานการณ์.