ลำปางจัดเสวนาสมัชชาสตรีประเด็น”สถานีสำรวจแม่ญิงเสริมสร้างจัดการภัยพิบัติ” ประจำปี 2565 ณ.ห้องประชุมกาสะลองเทศบาลตำบลเกาะคา

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นาย สันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลและสมัชชาสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 โดย..สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง,คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางจัดประชุมเสวนาประเด็นการเสริมสร้างสตรีและเด็กหญิงในการจัดการพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ในการนี้นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางและเทศบาลตำบลเกาะคาได้ร่วมการจัดประชุมเสวนาภายในสตรีกระบวนการกลุ่มเพื่อเด็กเยาวชนจังหวัดและทีมวิทยากรเสวนาครอบครัวจังหวัด สมัชชาสตรีสากลในหัวข้อ ” สถานีสำรวจแม่ญิงลำปาง”

และการการเสริมสร้างพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยภิบัติ วิกฤตภัยธรรมชาติ มุมมองที่มีเพศภาวะที่กระตุ้นให้ผู้หญิงมีส่วนสร้างความตระหนักความสำคัญวันสตรีสากลและชุมชนและสังคมและครอบครัวปัญหาและการดำเนินแผนงานช่วยเหลือสตรีทีไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อสังคมด้านสตรีโดยทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดลำปางโดยมีผู้ร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำปางเยาวชนสตรี ภาคีเครือข่ายสตรี จำนวน 65 คน ณ.เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง