พช.ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายสิธิชัย จินดาหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ นายชาตรี
ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และ
นายสมคิด ปันทะสืบ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมถวายราชสักการะ ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กระทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้น ประธานในพิธีอ่านสารพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2565 ที่ได้เน้นย้ำให้ท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่น ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ
บูรณาการร่วมกันกับราชการบริหารส่วนอื่น อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการกระ
จายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ยังเป็นการให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ.

 

สำหรับจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน และนวัตกรรมบริหารจัดการขยะ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้นล่างหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดไทยประยุกต์แบบในสมัยรัชกาลที่ 5 อีกด้วย

# ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good

 

ภาพ/ข่าว :
ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง