กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกจังหวัด สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมจัดทีมลาดตระเวน ร่วมสมทบหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานพลังแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

 

 

จากการที่จังหวัดลำปางได้ออกประกาศ เรื่อง การงดเว้นการเผาในเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตท้องที่ เป็นระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2565 โดยได้จัดตั้ง War Room ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำปางขึ้น ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงาน โดยทางหน่วยงาน (กฟผ.) แม่เมาะ มีพื้นที่ป่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบประมาณ 9 หมื่นกว่าไร่ มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาไฟป่า ทั้งในบริเวณพื้นที่ป่าธรรมชาติ และบริเวณพื้นที่ป่าฟื้นฟู ประกอบกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันได้เข้าสู่หน้าแล้ง ทำให้ทั่วบริเวณผืนป่ามีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ในการนี้ (กฟผ.) แม่เมาะ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว.

เกรงว่าในช่วงหน้าแล้งนี้จะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยรวม ดังนั้นจึงได้ร่วมบูรณาการนำหน่วยกองงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “หยุดเผา” เดินหน้าต่อเนื่องแผนยุทธการเชิงรุกป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามแนวทางมาตรการจังหวัด “คนลำปางร่วมใจ ไม่เผาป่า คืนฟ้าใส ให้ชาวลำปาง”

ซึ่งในการจัดกิจกรรม นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะ นำทีมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์มือเครื่องจักรในส่วนงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากแผนกรักษาความปลอดภัยทั่วไป แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้า กองจัดการน้ำและสนับสนุนการปฏิบัติการ และหน่วยกองฟื้นฟูสภาพเหมือง เข้าทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมพร้อมกัน ณ ที่บริเวณกองฟื้นฟูสภาพเหมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยการนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้เป็นประธานทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีทั้งทีมสนับสนุนและทีมปฏิบัติการ ที่จะลงพื้นที่ไปประจำตามจุดเฝ้าระวังต่างๆ คอยให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือและกำลังพล.

โดยกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนนี้ ทาง (กฟผ.) แม่เมาะ จะให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งกำลังพลส่วนหนึ่งจะได้เป็นกำลังเสริมคอยช่วยเหลือหน่วยงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตท้องที่ เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกทำหน้าที่เป็นหน่วยลาดตระเวน หรือเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งชุดปฏิบัติการดังกล่าวจะปฏิบัติการออกลาดตระเวนพร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าครบชุด คอยเฝ้าระวังตรวจตราพื้นที่ ทำแนวกันไฟรอบบริเวณเหมืองแม่เมาะ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาไฟป่า รวมถึงพื้นที่รอยต่อกับอำเภอใกล้เคียงเป็นประจำทุกวัน หากเมื่อพบเห็นการเกิดไฟป่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วจะเป็นหน่วยแรกที่เข้าระงับเหตุแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นทันที และกำลังพลที่เหลืออีกส่วนหนึ่ง จะเป็นหน่วยเตรียมความพร้อมจัดเตรียมในส่วนของเครื่องจักร รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ทุ่นแรงไว้คอยสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้แห้ง ฟางข้าว ตอซัง ฯลฯ มาใช้ทำเป็นปุ๋ยหมักสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อจะได้ช่วยลดการเผาเศษวัสดุซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาหมอกควัน.

ทั้งนี้ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (กฟผ.) แม่เมาะ มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผาของชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่ รวมทั้งยังเพื่อต้องการส่งเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้เข้ามาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืน.