อดีตข้าราชการบำนาญ ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมสหกรณ์ จ.​เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. นายพลอย โพธิ์แก้ว, นายขวัญใจ ชัยมงคล, นายธีรวัฒน์​ใจนันตา, นายพุทธศร ชวาลาชลธี และ นางสุจิลักษณ์ พิพัฒนณ์ปกรณ์ ​คณะตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จำนวนกว่า 40 คน ได้เดินทางเข้าพบสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน เพราะคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีมติให้งดจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 88 ราย แล้วให้สมาชิกที่ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการไปแล้ว คืนเงินจำนวน 111 ราย คณะตัวแทนสมาชิกเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบงคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้.

โดยมูลเหตุของเรื่องนี้ เกิดจากที่ผ่านมาคณะกรรมกาดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้มีการยกเลิกระเบียบกองทุนสวัสดิการและมีการประกาศใช้ใหม่ระเบียบใหม่จำนวนหลายฉบับ (รวม 9 ฉบับ) ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม มีความประสงค์จะยกเลิกระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับที่ใช้อยู่เดิม คือ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุและเป็นผู้สูงอายุ ทั้งหมดมีอายุมากกว่า 70 ปี ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบเดิม คณะกรรมการดำเนินการชุดดังกล่าวการจึงกำหนดให้มีบทเฉพาะกาล เพื่อเชื่อมโยงและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่มีอยู่ก่อนกับระเบียบกองทุนสวัสดิการที่ประกาศใช้ใหม่ และต่อมา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม ก็มีการประกาศใช้ระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับใหม่คือ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2561 และระเบียบฉบับดังกล่าว.

ได้กำหนดให้ความคุ้มครองสมาชิกที่เกษียณอายุและเป็นผู้สูงอายุ ทั้งหมดมีอายุมากกว่า 70 ปี ไว้ในบทเฉพาะกาล ข้อ 2 โดยกำหนดไว้ว่า “ กรณีสมาชิกที่รับเงินสวัสดิการ ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการเดิม ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ โดยนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก เป็นจำนวนงวด หรือ/เดือน คงที่ ณ วันที่ระเบียบนี้ประกาศใช้ ” จะเห็นได้ว่าระเบียบต้องให้นับอายุการเป็นสมาชิกของสมาชิก ที่ข้าราชการบำนาญและเป็นผู้สูงอายุ ถึงวันที่ระเบียบใหม่ประกาศใช้ คือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไม่ให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อ และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ออกระเบียบใหม่ ก็มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของระเบียบ คณะตัวแทนสมาชิกเห็นว่าคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการชุดนี้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกองทุนสวัสดิการแล้ว เพราะเป็นไปตามนัยข้อ 2 ของบทเฉพาะกาล แล้วได้มีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญและเป็นผู้สูงอายุ ตลอดมา รวม 111 ราย เหลืออยู่จำนวน 88 ราย และแล้วคณะกรรมการดำเนินการชุดถัดมา ก็นำเรื่องขึ้นมาพิจารณาใหม่ แล้วตีความระเบียบไปอีกแนวทางหนึ่งแตกต่างจากคณะกรรมการชุดเดิม แล้วมีมติยกเลิกการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เหลืออยู่ จำนวน 88 รายดังกล่าว แล้วมีมติให้สมาชิกที่รับเงินกองทุนสวัสดิการไปแล้ว จำนวน 111 ราย คืนเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด.

คณะตัวแทนสมาชิกที่ได้รับความเดือดเสียหาย จึงเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่ได้รับการพิจาณาอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุดเดิม ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการที่ประกาศใช้ใหม่ และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 เมื่อมีการติดต่อสอบถามไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้ได้ไปจบแล้ว ตามข้อ 16 ของระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับใหม่ คือคณะกรรมการดำเนินการถัดมาได้มีมติไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จึงมาเข้าพบสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เพื่อขอความช่วยเหลือและขอให้พิจารณาแจ้งหรือประสานให้คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบันที่เข้ามาใหม่ นำเรื่องนี้มาพิจารณาและเกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ตามวัตถุประสงค์ และมติของคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิม และตามเจตนารมณ์ของระเบียบกองทุนสวัสดิการฉบับใหม่.

ทางด้าน นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์​ จ.เชียงใหม่​ ได้ทำหนังสือ ชี้แจงเรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมกรณีสหกรณ์ฯ ไม่จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก
เรียน นางสุจิลักษณ์ พิพัฒน์พรปกรณ์
อ้างถึง หนังสือของท่าน ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านและสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ขอให้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาช่วยเหลือและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ส่วนที่ยังเหลืออยู่ตามสิทธิที่พึงได้รับตามระเบียบฯ จำนวน 88 ราย แบะการเรียกร้องให้สมาชิกคืนเงินสวัสดิการที่รับไปแล้วตามสิทธิ จำนวน 111 ราย รวมทั้งขอให้สหกรณ์ฯ คืนเงิน ที่มีการหักของผู้มีสิทธิได้รับไว้เมื่อครบรอบวันเกิดให้แก่สมาชิกด้วย นั้น
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนว่า สหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 79 ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ที่สหกรณ์ถือใช้ฉบับปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 16 คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยขี้ขาดเรื่องราวหรือปัญหาทั้งปวงที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุมด้วยมติเสียงเกินครึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ
ถือเป็นสิ้นสุด ดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเขียงใหมไม่อาจก้าวล่วงการบริหารงานของสหกรณ์หรือมีคำสั่ง
ในการยกเลิกการดำเนินงานของสหกรณ์ได้.

โดยในครั้งนี้ นายพลอย โพธิ์แก้ว, นายขวัญใจ ชัยมงคล, นายธีรวัฒน์ ​ใจนันตา, นายพุทธศร ชวาลาชลธี และ นางสุจิลักษณ์ พิพัฒนณ์ปกรณ์​ คณะตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้เจ้าพบกับชี้แจงกับนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์​ จ.เชียงใหม่​ ซึ่งผลการเข้าชี้แจงเจรจาและร่วมหารือในครั้งนี้ ได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจทั้งนี้ทางสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสื่อกลางในเปิดเวที ทั้งสองฝ่ายเพื่อเข้าเจรจากันอีกครั้งต่อไป โดยภายหลังจากการ เข้าชี้แจงในครั้งนี้ทางคณะจะได้เดินทางไปยัง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการหาร่วมหารือพร้อมได้เข้ายื่นหนังสือ ต่อ นางสาวสมถวิล เทพศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่.