สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน แจกน้ำหมักชีวภาพเมล็ดพืชทางการเกษตรจัดอบรมความรู้แกชนเผ่าปกากะญอให้งดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

 

“1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน”
การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อบริการเกษตรกร มีกิจกรรมเช่น การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สารเร่งซุปเปอร์ พด. น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) การบริการให้คำแนะนำการจัดการดิน การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ ให้กับเกษตรกร ชนเผ่าปกาเกอะญอ จำนวน 50 ราย ณ บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิช 2019 โดยในงานมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างรวมทั้งมีการแจกไอศครีม เมล็ดผักผลไม้ให้กลุ่มเกษตรกรชาวปกาเกอะญอจำนวนกว่า 50 คนเพื่อให้ ชนเผ่าเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป.

cr.นิวัตร – ภัทร์ศิริ ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่.