ผู้ตรวจกระทรวง พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ซ้อน

ผู้ตรวจกระทรวง พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ซ้อนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ซ้อนพร้อมด้วย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวให้โอวาท

นาย ธนู ธิแก้ว ผอ.สสว.9 จังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางกล่าวรายงาน และนาย สอง ต๊ะเวที กล่าวต้อนรับโดยมีผู้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายหัวหน้าหน่วยงาน One Home จังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคี ผู้แทนปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอเมืองปาน สมาชิกสภาจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ (อพม)มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน พร้อมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มคนเปราะบางมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคจำนวน 4 รายในครั้งนี้ด้วย

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมในวันนี้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ซ้อนจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำแนวคิดการพัฒนาให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในทุกมิติแบบองค์รวมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในการปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์โดยในพื้นที่ สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขอความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)และองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนจัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการให้บริการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคมสามารถในวันนี้ได้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ส่วนราชการเป็นที่ในการจัดตั้ง ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่แห่งนี้และประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือด้านสังคมทุกมิติได้ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.ลำปางทุกหน่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนปนะชาชนกลุ่มคนเปราะบางตามภารกิจหน้าที่ระเบียบของทางราชการสามารถโทรสอบถามได้ หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง