เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 จำนวน 2 หลัง

ในการนี้ นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ นายอำเภอเสริมงาม/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม นางประภาพร ดนัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม เข้าร่วมพิธีมอบฯ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

โดยซ่อม – สร้างที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้ จะได้มอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดจำนวน 26 หลัง รวมเป็นเงิน 1,300,000.- บาท

ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 ทั้งสิ้น 828 หลัง

สำหรับอำเภอเสริมงาม เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย
จำนวน 2 หลัง หลังละ 50,000.- รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท ได้แก่
1. นางสาวปราณี จอมใจ ราษฎรบ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
2. นางฟอง เสนคำ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 10 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
พร้อมทั้งได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค – บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี