จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ.

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานแจกจ่ายแบ่งปันมอบผักกาดขาวให้แก่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมมอบผักกาดขาวให้แก่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 3 ตัน หรือ 3000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ขณะนี้ขอให้ชาวแม่ฮ่องสอนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรในจังหวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหา เนื่องจากราคาผักที่ตกต่ำ มีผลผลิตในหลายจังหวัดออกสู่ตลาดเพิ่มจากปีก่อน.

และยังมีการนำเข้าผักจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศ ประกอบกับจังหวัด แม่ฮ่องสอนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา การขนส่งสินค้าระยะทาง เท่ากันแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องใช้ระยะเวลามากกว่าจังหวัดอื่น ๆ 2 เท่า ทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง
สำหรับในระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการจัดระดมแนวความคิดจากส่วนราชการต่างๆในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรกรตกต่ำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนพื้นที่การเพาะปลูก การจัดจำหน่าย และช่องทางในการส่งสินค้าของเกษตรกรให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพต่อไป.