พม.ลำปางปลื้ม 7 ตำบลอำเภอแจ้ห่มขานรับมีมติจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมหวังดูแลประชาชนทั่วถึงทั้งอำเภอ

 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม วันนี้ ( 7 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง โดยพม.ลำปาง ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มมีพื้นที่รับผิดชอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง จำนวน 7 ตำบล ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม นับว่าเป็นแห่งแรกของอำเภอแจ้ห่มที่มีมติจัดตั้งครบทุกตำบลในพื้นที่อำเภอ แจ้ห่ม ในวันนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 แห่ง โดยมีเข้าร่วมปนะชุมจำนวน 14 คน แห่งละ 2 คนรวมภาคีเครือข่าย ประธานอพม.อำเภอได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย รวมผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของตำบลในการให้บริการปรึกษาช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดย เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ระดับตำบลแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service)

 

นาน ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องที่ เครือข่ายอพม. หลายภาคส่วนมีมติเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทั้ง 7 ตำบลทุกตำบลโดย ได้บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำปาง และได้สร้างความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมดังกล่าว โดยใช่พื้นที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐเทศบาล อบต.หรือโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งบูรณาการร่วมกับ 8 กระทรวง อีกทั้งศูนย์แห่งนี้จะบูรณาการกันให้จบภายในตำบลอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหารายได้ไม่เพียงพอ การศึกษา ความรุนแรงในครอบครัว และแม่เลี้ยงเดี่ยว เรามีหลายกระทรวงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน และศูนย์จะต้องตอบโจทย์ประชาชนสามารถโทรขอความช่วยเหลือ ได้ ที่ โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่บริการตลอดทั้งนี้ กระทรวง พม. ซึ่งเราจะเน้นคุณภาพชีวิตมากกว่าปริมาณ ขณะเดียวกันหน่วยงานกระทรวง พม. จังหวัดลำปางได้วางแผนการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทุกตำบลทุกอำเภอจำนวน 100 ตำบล 13 อำเภอ ซึ่งศูนย์บางแห่งอาจจะอยู่ที่วัด โรงเรียนหรือบางแห่งเป็น อบต.หรือส่วนราชการต่างๆโดยกระทรวง พม. มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรีผู้ด้อยโอกาส การซ่อมสร้างบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้เปราะบางที่มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป